Algemene voorwaarden

 

 

“Bijzondere Verkoopsvoorwaarden” Hout : een levend produkt. Ondanks een degelijke selectie van de materialen is het mogelijk dat uw hout door wisselwerking van langdurige droogte en

vochtigheid, scheuren, barsten, verkleuring, kromtrekken, krimpen, of uitzetten vertoont. Deze natuurlijke verandering van het hout doet geen afbreuk aan de duurzaamheid en de kwaliteit en wordt niet door garantie gedekt.

“Algemene verkoopsvoorwaarden”

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door Meers Patrick BVBA, Bremakker 53, 3740 Bilzen, hierna genoemd opdrachtnemer.
 2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Verplichtingen van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
 2. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz); één en ander op aanwijzing van de opdrachtnermer.
 3. De opdrachtgever doet binnen zijn/haar brandverzekering afstand van verhaal voor aanvang van de werf. De eventuele kostprijs hiervan is voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet verzekerde schade is de maximale vergoeding beperkt tot het bedrag van de opdracht.
 4. Het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. Opdrachtgever is verplicht alle nutsleidingen aan te duiden waar deze gelegen zijn. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan nutsleidingen. Eventuele herstellingen zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Elektriciteit en water te voorzien door opdrachtgever.
 6. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij

aansprakelijk wanneer dit niet tijdig geschiedt.

 1. Puin, 0.a. afkomstig van graafwerken, wordt niet meegenomen door de opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 3. Prijzen.

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijziging in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan 3 maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen in de materiaalprijzen ontstaan bij onvoorziene extreme prijsstijgingen, buiten het redelijke om, die door de leverancier worden doorgevoerd, kunnen door de opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Eventuele meerprijzen kunnen ontstaan igv onvoorziene omstandigheden (bv. dikke lagen steenpuin, moeilijk slijpbare of verwijderbare materialen, aanwezigheid van buizen/nutsleidingen…). Meerprijs wordt berekend aan materiaalkost en regieloon.
 4. Herstellingen waarvoor geen expliciete offerte is gemaakt, worden steeds uitgevoerd tegen actueel regieloon en kilometervergoeding. Werkuren worden gerekend vanaf vertrek tot aankomst in atelier/maatschappelijke zetel Meers Patrick BVBA.

Artikel 4. Opschorting en intrekken.

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn geleden en nog te lijden schade.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs van de be- of verwerkte goederen.
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

Artikel 5. Klachten en garantie.

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en duidelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en overeenkomsten.
 2. Opdrachtgever is verplicht na de afronding van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen 8 dagen na afronding der werken.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen 8 dagen na afronding der werken schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
 5. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 6. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 8. De opdrachtnemer is onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid zoals omschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het BW. Deze termijn gaat in na afronding der werken én na betaling van het volledig verschuldigde bedrag door opdrachtgever. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de opdrachtgever.
 9. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Artikel 6. Betaling.

 1. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 2. Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van factuurdatum.
 4. Na deugdelijke ingebrekestelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten buiten de hoofdsom en rente om, Zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door te niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, Zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 150,00 euro.
 6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of 6én van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.
 7. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud. 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.